THÁNG 3
Đã tiếp nhận 74 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 74 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 74 hồ sơ
   Trễ 2 (2.7%)
   Sớm 72 (97.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 299 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 299 hồ sơ
Đang xử lý 1 hồ sơ
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 298 hồ sơ
   Trễ 3 (1.0%)
   Sớm 295 (99.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 18 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 19 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 1 (50.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 17 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai