THÁNG 3
Đã tiếp nhận 452 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 453 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 452 hồ sơ
   Trễ 1 (0.2%)
   Sớm 451 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 444 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 445 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 444 hồ sơ
   Trễ 6 (1.4%)
   Sớm 438 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 31 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 32 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 1 (16.7%)
   Sắp trễ 5 (83.3%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 26 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.9%
Xem tất cả