THÁNG 3
Đã tiếp nhận 339 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 339 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 337 hồ sơ
   Trễ 1 (0.3%)
   Sớm 336 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 122 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 124 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 120 hồ sơ
   Trễ 25 (20.8%)
   Sớm 95 (79.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 42 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 46 hồ sơ
Đang xử lý 20 hồ sơ
   Trễ 12 (60.0%)
   Sắp trễ 7 (35.0%)
   Chưa đến 1 (5.0%)
Đã xử lý 26 hồ sơ
   Trễ 1 (3.8%)
   Sớm 25 (96.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 28.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 71.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai