THÁNG 3
Đã tiếp nhận 28 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 29 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 2 (7.1%)
   Sớm 26 (92.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 8 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 9 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 2 (66.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (33.3%)
Đã xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 6 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 3 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 2 (66.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (33.3%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 66.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 33.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai