Đến tháng 10/2019 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
97.5%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 18:00 ngày 21/10/2019)