Đến tháng 2/2020 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
97.6%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 19:07 ngày 24/02/2020)