Đến tháng 10/2020 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
98.8%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 19:47 ngày 27/10/2020)