Đến tháng 4/2021 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
96.2%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 12:51 ngày 14/04/2021)