Đến tháng 9/2022 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
95.9%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 00:09 ngày 25/09/2022)