Đến tháng 2/2023 Tỉnh Gia Lai đã giải quyết
83.7%
hồ sơ đúng hạn
(Tự động cập nhật lúc 18:22 ngày 08/02/2023)