THÁNG 4
Đã tiếp nhận 53644 hồ sơ
Tồn kỳ trước 17937 hồ sơ
Cần xử lý 71581 hồ sơ
Đang xử lý 18893 hồ sơ
   Trễ 4139 (21.9%)
   Sắp trễ 913 (4.8%)
   Chưa đến 13841 (73.3%)
Đã xử lý 52688 hồ sơ
   Trễ 844 (1.6%)
   Sớm 51844 (98.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 45425 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18893 hồ sơ
Cần xử lý 64318 hồ sơ
Đang xử lý 21332 hồ sơ
   Trễ 4259 (20.0%)
   Sắp trễ 1240 (5.8%)
   Chưa đến 15833 (74.2%)
Đã xử lý 42986 hồ sơ
   Trễ 627 (1.5%)
   Sớm 42359 (98.5%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 7.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.4%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 30146 hồ sơ
Tồn kỳ trước 21332 hồ sơ
Cần xử lý 51478 hồ sơ
Đang xử lý 27201 hồ sơ
   Trễ 4324 (15.9%)
   Sắp trễ 1667 (6.1%)
   Chưa đến 21210 (78.0%)
Đã xử lý 24277 hồ sơ
   Trễ 327 (1.3%)
   Sớm 23950 (98.7%)
   Chưa nhận 2
Tỉ lệ T.Hạn 9.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.0%
Xem tất cả

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai