THÁNG 1
Đã tiếp nhận 447 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 618 hồ sơ
Đang xử lý 171 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 171 (100.0%)
Đã xử lý 447 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 447 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 519 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 690 hồ sơ
Đang xử lý 171 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 171 (100.0%)
Đã xử lý 519 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 519 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 711 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 882 hồ sơ
Đang xử lý 171 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 171 (100.0%)
Đã xử lý 711 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 711 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 811 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 982 hồ sơ
Đang xử lý 191 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 191 (100.0%)
Đã xử lý 791 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 791 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 164 hồ sơ
Tồn kỳ trước 191 hồ sơ
Cần xử lý 355 hồ sơ
Đang xử lý 353 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 353 (100.0%)
Đã xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 2 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai