THÁNG 1
Đã tiếp nhận 296 hồ sơ
Tồn kỳ trước 719 hồ sơ
Cần xử lý 1015 hồ sơ
Đang xử lý 747 hồ sơ
   Trễ 203 (27.2%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 542 (72.6%)
Đã xử lý 268 hồ sơ
   Trễ 16 (6.0%)
   Sớm 252 (94.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 108 hồ sơ
Tồn kỳ trước 747 hồ sơ
Cần xử lý 855 hồ sơ
Đang xử lý 762 hồ sơ
   Trễ 208 (27.3%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 552 (72.4%)
Đã xử lý 93 hồ sơ
   Trễ 10 (10.8%)
   Sớm 83 (89.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 25.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 74.5%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 272 hồ sơ
Tồn kỳ trước 762 hồ sơ
Cần xử lý 1034 hồ sơ
Đang xử lý 803 hồ sơ
   Trễ 224 (27.9%)
   Sắp trễ 7 (0.9%)
   Chưa đến 572 (71.2%)
Đã xử lý 231 hồ sơ
   Trễ 5 (2.2%)
   Sớm 226 (97.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 247 hồ sơ
Tồn kỳ trước 803 hồ sơ
Cần xử lý 1050 hồ sơ
Đang xử lý 882 hồ sơ
   Trễ 225 (25.5%)
   Sắp trễ 12 (1.4%)
   Chưa đến 645 (73.1%)
Đã xử lý 168 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 168 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 83 hồ sơ
Tồn kỳ trước 882 hồ sơ
Cần xử lý 965 hồ sơ
Đang xử lý 947 hồ sơ
   Trễ 225 (23.8%)
   Sắp trễ 12 (1.3%)
   Chưa đến 710 (75.0%)
Đã xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 18 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.7%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai