THÁNG 1
Đã tiếp nhận 83 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 83 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 83 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 83 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 58 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 58 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 58 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 358 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 358 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 355 hồ sơ
   Trễ 3 (0.8%)
   Sớm 352 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 193 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 196 hồ sơ
Đang xử lý 8 hồ sơ
   Trễ 3 (37.5%)
   Sắp trễ 1 (12.5%)
   Chưa đến 4 (50.0%)
Đã xử lý 188 hồ sơ
   Trễ 17 (9.0%)
   Sớm 171 (91.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 63 hồ sơ
Tồn kỳ trước 8 hồ sơ
Cần xử lý 71 hồ sơ
Đang xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 3 (15.8%)
   Sắp trễ 3 (15.8%)
   Chưa đến 13 (68.4%)
Đã xử lý 52 hồ sơ
   Trễ 3 (5.8%)
   Sớm 49 (94.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.5%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai