THÁNG 1
Đã tiếp nhận 51 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 54 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 51 hồ sơ
   Trễ 1 (2.0%)
   Sớm 50 (98.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 14 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 17 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 14 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 14 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.4%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 77 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 80 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 77 hồ sơ
   Trễ 2 (2.6%)
   Sớm 75 (97.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 40 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 43 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 1 (2.5%)
   Sớm 39 (97.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 23 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 26 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 23 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 23 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.5%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 18 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 21 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 2 (11.1%)
   Sớm 16 (88.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.2%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai