THÁNG 1
Đã tiếp nhận 60 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 61 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 60 hồ sơ
   Trễ 1 (1.7%)
   Sớm 59 (98.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 35 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 36 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 35 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 35 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 120 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 121 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 120 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 120 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 37 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 38 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 37 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 30 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 31 hồ sơ
Đang xử lý 3 hồ sơ
   Trễ 1 (33.3%)
   Sắp trễ 1 (33.3%)
   Chưa đến 1 (33.3%)
Đã xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 28 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.8%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai