THÁNG 1
Đã tiếp nhận 58 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 61 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 1 (1.7%)
   Sớm 57 (98.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.4%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 11 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 14 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 11 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 11 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.6%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 104 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 107 hồ sơ
Đang xử lý 3 (0%)
   Trễ 3 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 104 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 104 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 34 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 37 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 3 (75.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (25.0%)
Đã xử lý 33 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 33 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.9%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 9 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 13 hồ sơ
Đang xử lý 4 (0%)
   Trễ 3 (75.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (25.0%)
Đã xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 9 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.9%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai