THÁNG 1
Đã tiếp nhận 36 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 37 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 36 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 36 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.3%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 19 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 20 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 19 hồ sơ
   Trễ 2 (10.5%)
   Sớm 17 (89.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 85.0%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 78 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 79 hồ sơ
Đang xử lý 1 (0%)
   Trễ 1 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 78 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 151 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 152 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 150 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 150 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 263 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 265 hồ sơ
Đang xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 6 (60.0%)
   Sắp trễ 3 (30.0%)
   Chưa đến 1 (10.0%)
Đã xử lý 255 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 255 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.7%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai