THÁNG 1
Đã tiếp nhận 70 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 70 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 70 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 70 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 84 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 84 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 3 (33.3%)
   Chưa đến 6 (66.7%)
Đã xử lý 75 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sớm 74 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9 hồ sơ
Cần xử lý 9 hồ sơ
Đang xử lý 9 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 3 (33.3%)
   Chưa đến 6 (66.7%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9 hồ sơ
Cần xử lý 9 hồ sơ
Đang xử lý 9 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 3 (33.3%)
   Chưa đến 6 (66.7%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9 hồ sơ
Cần xử lý 9 hồ sơ
Đang xử lý 9 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 3 (33.3%)
   Chưa đến 6 (66.7%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai