THÁNG 1
Đã tiếp nhận 1774 hồ sơ
Tồn kỳ trước 726 hồ sơ
Cần xử lý 2500 hồ sơ
Đang xử lý 754 hồ sơ
   Trễ 210 (27.9%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 542 (71.9%)
Đã xử lý 1746 hồ sơ
   Trễ 25 (1.4%)
   Sớm 1721 (98.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.6%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 1294 hồ sơ
Tồn kỳ trước 754 hồ sơ
Cần xử lý 2048 hồ sơ
Đang xử lý 770 hồ sơ
   Trễ 215 (27.9%)
   Sắp trễ 2 (0.3%)
   Chưa đến 553 (71.8%)
Đã xử lý 1278 hồ sơ
   Trễ 17 (1.3%)
   Sớm 1261 (98.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 4548 hồ sơ
Tồn kỳ trước 770 hồ sơ
Cần xử lý 5318 hồ sơ
Đang xử lý 811 hồ sơ
   Trễ 231 (28.5%)
   Sắp trễ 7 (0.9%)
   Chưa đến 573 (70.7%)
Đã xử lý 4507 hồ sơ
   Trễ 29 (0.6%)
   Sớm 4478 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.1%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 4438 hồ sơ
Tồn kỳ trước 811 hồ sơ
Cần xử lý 5249 hồ sơ
Đang xử lý 988 hồ sơ
   Trễ 233 (23.6%)
   Sắp trễ 12 (1.2%)
   Chưa đến 743 (75.2%)
Đã xử lý 4261 hồ sơ
   Trễ 36 (0.8%)
   Sớm 4225 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.9%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 1354 hồ sơ
Tồn kỳ trước 988 hồ sơ
Cần xử lý 2342 hồ sơ
Đang xử lý 1133 hồ sơ
   Trễ 234 (20.7%)
   Sắp trễ 27 (2.4%)
   Chưa đến 872 (77.0%)
Đã xử lý 1209 hồ sơ
   Trễ 6 (0.5%)
   Sớm 1203 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.8%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai