THÁNG 1
Đã tiếp nhận 462 hồ sơ
Tồn kỳ trước 56 hồ sơ
Cần xử lý 518 hồ sơ
Đang xử lý 56 (0%)
   Trễ 5 (8.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 51 (91.1%)
Đã xử lý 462 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 462 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%
THÁNG 2
Đã tiếp nhận 95 hồ sơ
Tồn kỳ trước 56 hồ sơ
Cần xử lý 151 hồ sơ
Đang xử lý 56 (0%)
   Trễ 5 (8.9%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 51 (91.1%)
Đã xử lý 95 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 95 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1541 hồ sơ
Tồn kỳ trước 56 hồ sơ
Cần xử lý 1597 hồ sơ
Đang xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 5 (8.8%)
   Sắp trễ 1 (1.8%)
   Chưa đến 51 (89.5%)
Đã xử lý 1540 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 1539 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1383 hồ sơ
Tồn kỳ trước 57 hồ sơ
Cần xử lý 1440 hồ sơ
Đang xử lý 63 hồ sơ
   Trễ 6 (9.5%)
   Sắp trễ 2 (3.2%)
   Chưa đến 55 (87.3%)
Đã xử lý 1377 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1377 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 777 hồ sơ
Tồn kỳ trước 63 hồ sơ
Cần xử lý 840 hồ sơ
Đang xử lý 79 hồ sơ
   Trễ 6 (7.6%)
   Sắp trễ 4 (5.1%)
   Chưa đến 69 (87.3%)
Đã xử lý 761 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 760 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 497 hồ sơ
Tồn kỳ trước 79 hồ sơ
Cần xử lý 576 hồ sơ
Đang xử lý 118 hồ sơ
   Trễ 6 (5.1%)
   Sắp trễ 9 (7.6%)
   Chưa đến 103 (87.3%)
Đã xử lý 458 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 458 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.0%

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai