THÁNG 3
Đã tiếp nhận 4548 hồ sơ
Tồn kỳ trước 765 hồ sơ
Cần xử lý 5313 hồ sơ
Đang xử lý 805 hồ sơ
   Trễ 235 (29.2%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 570 (70.8%)
Đã xử lý 4508 hồ sơ
   Trễ 30 (0.7%)
   Sớm 4478 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 4437 hồ sơ
Tồn kỳ trước 805 hồ sơ
Cần xử lý 5242 hồ sơ
Đang xử lý 898 hồ sơ
   Trễ 240 (26.7%)
   Sắp trễ 21 (2.3%)
   Chưa đến 637 (70.9%)
Đã xử lý 4344 hồ sơ
   Trễ 36 (0.8%)
   Sớm 4308 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 1986 hồ sơ
Tồn kỳ trước 898 hồ sơ
Cần xử lý 2884 hồ sơ
Đang xử lý 1137 hồ sơ
   Trễ 249 (21.9%)
   Sắp trễ 55 (4.8%)
   Chưa đến 833 (73.3%)
Đã xử lý 1747 hồ sơ
   Trễ 11 (0.6%)
   Sớm 1736 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai