THÁNG 3
Đã tiếp nhận 6636 hồ sơ
Tồn kỳ trước 24 hồ sơ
Cần xử lý 6660 hồ sơ
Đang xử lý 28 hồ sơ
   Trễ 21 (75.0%)
   Sắp trễ 3 (10.7%)
   Chưa đến 4 (14.3%)
Đã xử lý 6632 hồ sơ
   Trễ 6 (0.1%)
   Sớm 6626 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 6142 hồ sơ
Tồn kỳ trước 28 hồ sơ
Cần xử lý 6170 hồ sơ
Đang xử lý 261 hồ sơ
   Trễ 25 (9.6%)
   Sắp trễ 17 (6.5%)
   Chưa đến 219 (83.9%)
Đã xử lý 5909 hồ sơ
   Trễ 7 (0.1%)
   Sớm 5902 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 3367 hồ sơ
Tồn kỳ trước 261 hồ sơ
Cần xử lý 3628 hồ sơ
Đang xử lý 914 hồ sơ
   Trễ 31 (3.4%)
   Sắp trễ 29 (3.2%)
   Chưa đến 854 (93.4%)
Đã xử lý 2714 hồ sơ
   Trễ 10 (0.4%)
   Sớm 2704 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai