THÁNG 3
Đã tiếp nhận 3245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 3 hồ sơ
Cần xử lý 3248 hồ sơ
Đang xử lý 4 hồ sơ
   Trễ 4 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 3244 hồ sơ
   Trễ 3 (0.1%)
   Sớm 3241 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2106 hồ sơ
Tồn kỳ trước 4 hồ sơ
Cần xử lý 2110 hồ sơ
Đang xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 7 (38.9%)
   Sắp trễ 1 (5.6%)
   Chưa đến 10 (55.6%)
Đã xử lý 2092 hồ sơ
   Trễ 6 (0.3%)
   Sớm 2086 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 957 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 975 hồ sơ
Đang xử lý 57 hồ sơ
   Trễ 7 (12.3%)
   Sắp trễ 1 (1.8%)
   Chưa đến 49 (86.0%)
Đã xử lý 918 hồ sơ
   Trễ 6 (0.7%)
   Sớm 912 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai