THÁNG 3
Đã tiếp nhận 315 hồ sơ
Tồn kỳ trước 93 hồ sơ
Cần xử lý 408 hồ sơ
Đang xử lý 117 hồ sơ
   Trễ 22 (18.8%)
   Sắp trễ 3 (2.6%)
   Chưa đến 92 (78.6%)
Đã xử lý 291 hồ sơ
   Trễ 11 (3.8%)
   Sớm 280 (96.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 214 hồ sơ
Tồn kỳ trước 117 hồ sơ
Cần xử lý 331 hồ sơ
Đang xử lý 181 hồ sơ
   Trễ 26 (14.4%)
   Sắp trễ 5 (2.8%)
   Chưa đến 150 (82.9%)
Đã xử lý 150 hồ sơ
   Trễ 8 (5.3%)
   Sớm 142 (94.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 131 hồ sơ
Tồn kỳ trước 181 hồ sơ
Cần xử lý 312 hồ sơ
Đang xử lý 246 hồ sơ
   Trễ 26 (10.6%)
   Sắp trễ 9 (3.7%)
   Chưa đến 211 (85.8%)
Đã xử lý 66 hồ sơ
   Trễ 2 (3.0%)
   Sớm 64 (97.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai