THÁNG 3
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 87 hồ sơ
Cần xử lý 87 hồ sơ
Đang xử lý 87 (0%)
   Trễ 19 (21.8%)
   Sắp trễ 19 (21.8%)
   Chưa đến 49 (56.3%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 87 hồ sơ
Cần xử lý 87 hồ sơ
Đang xử lý 87 (0%)
   Trễ 19 (21.8%)
   Sắp trễ 19 (21.8%)
   Chưa đến 49 (56.3%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.2%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 0 hồ sơ
Tồn kỳ trước 87 hồ sơ
Cần xử lý 87 hồ sơ
Đang xử lý 87 (0%)
   Trễ 19 (21.8%)
   Sắp trễ 19 (21.8%)
   Chưa đến 49 (56.3%)
Đã xử lý 0 hồ sơ
   Trễ 0 (0%)
   Sớm 0 (0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai