THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1985 hồ sơ
Tồn kỳ trước 508 hồ sơ
Cần xử lý 2493 hồ sơ
Đang xử lý 601 hồ sơ
   Trễ 36 (6.0%)
   Sắp trễ 10 (1.7%)
   Chưa đến 555 (92.3%)
Đã xử lý 1892 hồ sơ
   Trễ 22 (1.2%)
   Sớm 1870 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2436 hồ sơ
Tồn kỳ trước 601 hồ sơ
Cần xử lý 3037 hồ sơ
Đang xử lý 709 hồ sơ
   Trễ 42 (5.9%)
   Sắp trễ 14 (2.0%)
   Chưa đến 653 (92.1%)
Đã xử lý 2328 hồ sơ
   Trễ 25 (1.1%)
   Sớm 2303 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 866 hồ sơ
Tồn kỳ trước 709 hồ sơ
Cần xử lý 1575 hồ sơ
Đang xử lý 854 hồ sơ
   Trễ 63 (7.4%)
   Sắp trễ 27 (3.2%)
   Chưa đến 764 (89.5%)
Đã xử lý 721 hồ sơ
   Trễ 5 (0.7%)
   Sớm 716 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.7%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai