THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1904 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 2075 hồ sơ
Đang xử lý 216 hồ sơ
   Trễ 111 (51.4%)
   Sắp trễ 9 (4.2%)
   Chưa đến 96 (44.4%)
Đã xử lý 1859 hồ sơ
   Trễ 20 (1.1%)
   Sớm 1839 (98.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 2134 hồ sơ
Tồn kỳ trước 216 hồ sơ
Cần xử lý 2350 hồ sơ
Đang xử lý 311 hồ sơ
   Trễ 120 (38.6%)
   Sắp trễ 15 (4.8%)
   Chưa đến 176 (56.6%)
Đã xử lý 2039 hồ sơ
   Trễ 44 (2.2%)
   Sớm 1995 (97.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 438 hồ sơ
Tồn kỳ trước 311 hồ sơ
Cần xử lý 749 hồ sơ
Đang xử lý 403 hồ sơ
   Trễ 122 (30.3%)
   Sắp trễ 23 (5.7%)
   Chưa đến 258 (64.0%)
Đã xử lý 346 hồ sơ
   Trễ 10 (2.9%)
   Sớm 336 (97.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 17.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 82.4%
Xem tất cả