THÁNG 3
Đã tiếp nhận 3459 hồ sơ
Tồn kỳ trước 741 hồ sơ
Cần xử lý 4200 hồ sơ
Đang xử lý 801 hồ sơ
   Trễ 192 (24.0%)
   Sắp trễ 2 (0.2%)
   Chưa đến 607 (75.8%)
Đã xử lý 3399 hồ sơ
   Trễ 10 (0.3%)
   Sớm 3389 (99.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 5349 hồ sơ
Tồn kỳ trước 801 hồ sơ
Cần xử lý 6150 hồ sơ
Đang xử lý 897 hồ sơ
   Trễ 200 (22.3%)
   Sắp trễ 2 (0.2%)
   Chưa đến 695 (77.5%)
Đã xử lý 5253 hồ sơ
   Trễ 4 (0.1%)
   Sớm 5249 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 1412 hồ sơ
Tồn kỳ trước 897 hồ sơ
Cần xử lý 2309 hồ sơ
Đang xử lý 956 hồ sơ
   Trễ 202 (21.1%)
   Sắp trễ 2 (0.2%)
   Chưa đến 752 (78.7%)
Đã xử lý 1353 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 1352 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 8.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 91.2%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai