THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1481 hồ sơ
Tồn kỳ trước 648 hồ sơ
Cần xử lý 2129 hồ sơ
Đang xử lý 664 hồ sơ
   Trễ 65 (9.8%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 599 (90.2%)
Đã xử lý 1465 hồ sơ
   Trễ 135 (9.2%)
   Sớm 1330 (90.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 9.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 90.6%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1183 hồ sơ
Tồn kỳ trước 664 hồ sơ
Cần xử lý 1847 hồ sơ
Đang xử lý 776 hồ sơ
   Trễ 134 (17.3%)
   Sắp trễ 7 (0.9%)
   Chưa đến 635 (81.8%)
Đã xử lý 1071 hồ sơ
   Trễ 111 (10.4%)
   Sớm 960 (89.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 292 hồ sơ
Tồn kỳ trước 776 hồ sơ
Cần xử lý 1068 hồ sơ
Đang xử lý 901 hồ sơ
   Trễ 210 (23.3%)
   Sắp trễ 46 (5.1%)
   Chưa đến 645 (71.6%)
Đã xử lý 167 hồ sơ
   Trễ 2 (1.2%)
   Sớm 165 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 19.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 80.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai