THÁNG 3
Đã tiếp nhận 2290 hồ sơ
Tồn kỳ trước 88 hồ sơ
Cần xử lý 2378 hồ sơ
Đang xử lý 106 hồ sơ
   Trễ 7 (6.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 99 (93.4%)
Đã xử lý 2272 hồ sơ
   Trễ 1 (0.0%)
   Sớm 2271 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.7%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1570 hồ sơ
Tồn kỳ trước 106 hồ sơ
Cần xử lý 1676 hồ sơ
Đang xử lý 138 hồ sơ
   Trễ 14 (10.1%)
   Sắp trễ 3 (2.2%)
   Chưa đến 121 (87.7%)
Đã xử lý 1538 hồ sơ
   Trễ 19 (1.2%)
   Sớm 1519 (98.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 696 hồ sơ
Tồn kỳ trước 138 hồ sơ
Cần xử lý 834 hồ sơ
Đang xử lý 210 hồ sơ
   Trễ 14 (6.7%)
   Sắp trễ 14 (6.7%)
   Chưa đến 182 (86.7%)
Đã xử lý 624 hồ sơ
   Trễ 3 (0.5%)
   Sớm 621 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai