THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1541 hồ sơ
Tồn kỳ trước 52 hồ sơ
Cần xử lý 1593 hồ sơ
Đang xử lý 59 hồ sơ
   Trễ 6 (10.2%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 53 (89.8%)
Đã xử lý 1534 hồ sơ
   Trễ 3 (0.2%)
   Sớm 1531 (99.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1383 hồ sơ
Tồn kỳ trước 59 hồ sơ
Cần xử lý 1442 hồ sơ
Đang xử lý 79 hồ sơ
   Trễ 7 (8.9%)
   Sắp trễ 4 (5.1%)
   Chưa đến 68 (86.1%)
Đã xử lý 1363 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 1363 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 444 hồ sơ
Tồn kỳ trước 79 hồ sơ
Cần xử lý 523 hồ sơ
Đang xử lý 101 hồ sơ
   Trễ 7 (6.9%)
   Sắp trễ 9 (8.9%)
   Chưa đến 85 (84.2%)
Đã xử lý 422 hồ sơ
   Trễ 2 (0.5%)
   Sớm 420 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai