THÁNG 4
Đã tiếp nhận 3411 hồ sơ
Tồn kỳ trước 180 hồ sơ
Cần xử lý 3591 hồ sơ
Đang xử lý 197 hồ sơ
   Trễ 118 (59.9%)
   Sắp trễ 3 (1.5%)
   Chưa đến 76 (38.6%)
Đã xử lý 3394 hồ sơ
   Trễ 85 (2.5%)
   Sớm 3309 (97.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.3%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 2063 hồ sơ
Tồn kỳ trước 197 hồ sơ
Cần xử lý 2260 hồ sơ
Đang xử lý 217 hồ sơ
   Trễ 123 (56.7%)
   Sắp trễ 3 (1.4%)
   Chưa đến 91 (41.9%)
Đã xử lý 2043 hồ sơ
   Trễ 29 (1.4%)
   Sớm 2014 (98.6%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 6.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.3%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 725 hồ sơ
Tồn kỳ trước 217 hồ sơ
Cần xử lý 942 hồ sơ
Đang xử lý 260 hồ sơ
   Trễ 125 (48.1%)
   Sắp trễ 10 (3.8%)
   Chưa đến 125 (48.1%)
Đã xử lý 682 hồ sơ
   Trễ 3 (0.4%)
   Sớm 679 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 13.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai