THÁNG 3
Đã tiếp nhận 1772 hồ sơ
Tồn kỳ trước 29 hồ sơ
Cần xử lý 1801 hồ sơ
Đang xử lý 62 hồ sơ
   Trễ 11 (17.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 51 (82.3%)
Đã xử lý 1739 hồ sơ
   Trễ 1 (0.1%)
   Sớm 1738 (99.9%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1732 hồ sơ
Tồn kỳ trước 62 hồ sơ
Cần xử lý 1794 hồ sơ
Đang xử lý 134 hồ sơ
   Trễ 14 (10.4%)
   Sắp trễ 2 (1.5%)
   Chưa đến 118 (88.1%)
Đã xử lý 1660 hồ sơ
   Trễ 13 (0.8%)
   Sớm 1647 (99.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 547 hồ sơ
Tồn kỳ trước 134 hồ sơ
Cần xử lý 681 hồ sơ
Đang xử lý 238 hồ sơ
   Trễ 14 (5.9%)
   Sắp trễ 5 (2.1%)
   Chưa đến 219 (92.0%)
Đã xử lý 443 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 443 (100.0%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 2.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai