THÁNG 4
Đã tiếp nhận 546 hồ sơ
Tồn kỳ trước 340 hồ sơ
Cần xử lý 886 hồ sơ
Đang xử lý 357 hồ sơ
   Trễ 57 (16.0%)
   Sắp trễ 4 (1.1%)
   Chưa đến 296 (82.9%)
Đã xử lý 529 hồ sơ
   Trễ 12 (2.3%)
   Sớm 517 (97.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.2%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 281 hồ sơ
Tồn kỳ trước 357 hồ sơ
Cần xử lý 638 hồ sơ
Đang xử lý 383 hồ sơ
   Trễ 61 (15.9%)
   Sắp trễ 5 (1.3%)
   Chưa đến 317 (82.8%)
Đã xử lý 255 hồ sơ
   Trễ 9 (3.5%)
   Sớm 246 (96.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.0%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 530 hồ sơ
Tồn kỳ trước 383 hồ sơ
Cần xử lý 913 hồ sơ
Đang xử lý 414 hồ sơ
   Trễ 65 (15.7%)
   Sắp trễ 8 (1.9%)
   Chưa đến 341 (82.4%)
Đã xử lý 499 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 499 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai