THÁNG 4
Đã tiếp nhận 1584 hồ sơ
Tồn kỳ trước 226 hồ sơ
Cần xử lý 1810 hồ sơ
Đang xử lý 295 hồ sơ
   Trễ 8 (2.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 287 (97.3%)
Đã xử lý 1515 hồ sơ
   Trễ 24 (1.6%)
   Sớm 1491 (98.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.2%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 2114 hồ sơ
Tồn kỳ trước 295 hồ sơ
Cần xử lý 2409 hồ sơ
Đang xử lý 451 hồ sơ
   Trễ 13 (2.9%)
   Sắp trễ 7 (1.6%)
   Chưa đến 431 (95.6%)
Đã xử lý 1958 hồ sơ
   Trễ 20 (1.0%)
   Sớm 1938 (99.0%)
   Chưa nhận 1
Tỉ lệ T.Hạn 1.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.6%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 1033 hồ sơ
Tồn kỳ trước 451 hồ sơ
Cần xử lý 1484 hồ sơ
Đang xử lý 530 hồ sơ
   Trễ 18 (3.4%)
   Sắp trễ 15 (2.8%)
   Chưa đến 497 (93.8%)
Đã xử lý 954 hồ sơ
   Trễ 5 (0.5%)
   Sớm 949 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.5%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai