THÁNG 3
Đã tiếp nhận 4463 hồ sơ
Tồn kỳ trước 69 hồ sơ
Cần xử lý 4532 hồ sơ
Đang xử lý 92 hồ sơ
   Trễ 47 (51.1%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 45 (48.9%)
Đã xử lý 4440 hồ sơ
   Trễ 24 (0.5%)
   Sớm 4416 (99.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 3738 hồ sơ
Tồn kỳ trước 92 hồ sơ
Cần xử lý 3830 hồ sơ
Đang xử lý 219 hồ sơ
   Trễ 113 (51.6%)
   Sắp trễ 2 (0.9%)
   Chưa đến 104 (47.5%)
Đã xử lý 3611 hồ sơ
   Trễ 92 (2.5%)
   Sớm 3519 (97.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 1714 hồ sơ
Tồn kỳ trước 219 hồ sơ
Cần xử lý 1933 hồ sơ
Đang xử lý 313 hồ sơ
   Trễ 138 (44.1%)
   Sắp trễ 13 (4.2%)
   Chưa đến 162 (51.8%)
Đã xử lý 1620 hồ sơ
   Trễ 15 (0.9%)
   Sớm 1605 (99.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.1%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai