THÁNG 3
Đã tiếp nhận 43 hồ sơ
Tồn kỳ trước 29 hồ sơ
Cần xử lý 72 hồ sơ
Đang xử lý 31 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (3.2%)
   Chưa đến 30 (96.8%)
Đã xử lý 41 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 41 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 48 hồ sơ
Tồn kỳ trước 31 hồ sơ
Cần xử lý 79 hồ sơ
Đang xử lý 42 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (2.4%)
   Chưa đến 41 (97.6%)
Đã xử lý 37 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 37 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 10 hồ sơ
Tồn kỳ trước 42 hồ sơ
Cần xử lý 52 hồ sơ
Đang xử lý 45 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 1 (2.2%)
   Chưa đến 44 (97.8%)
Đã xử lý 7 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 7 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai