THÁNG 3
Đã tiếp nhận 248 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 248 hồ sơ
Đang xử lý 0 (0%)
   Trễ 0 (0%)
   Sắp trễ 0 (0%)
   Chưa đến 0 (0%)
Đã xử lý 248 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 248 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 318 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 318 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 2 (100.0%)
Đã xử lý 316 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 316 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 160 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 162 hồ sơ
Đang xử lý 42 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 19 (45.2%)
   Chưa đến 23 (54.8%)
Đã xử lý 120 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 120 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai