THÁNG 3
Đã tiếp nhận 711 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 882 hồ sơ
Đang xử lý 171 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 171 (100.0%)
Đã xử lý 711 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 711 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 811 hồ sơ
Tồn kỳ trước 171 hồ sơ
Cần xử lý 982 hồ sơ
Đang xử lý 177 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 177 (100.0%)
Đã xử lý 805 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 805 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 255 hồ sơ
Tồn kỳ trước 177 hồ sơ
Cần xử lý 432 hồ sơ
Đang xử lý 401 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 401 (100.0%)
Đã xử lý 31 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 31 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai