THÁNG 3
Đã tiếp nhận 129 hồ sơ
Tồn kỳ trước 0 hồ sơ
Cần xử lý 129 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 1 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 1 (50.0%)
Đã xử lý 127 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 127 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 114 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 116 hồ sơ
Đang xử lý 18 hồ sơ
   Trễ 1 (5.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 17 (94.4%)
Đã xử lý 98 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 98 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.1%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 68 hồ sơ
Tồn kỳ trước 18 hồ sơ
Cần xử lý 86 hồ sơ
Đang xử lý 76 hồ sơ
   Trễ 1 (1.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 75 (98.7%)
Đã xử lý 10 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 10 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai