THÁNG 3
Đã tiếp nhận 918 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 928 hồ sơ
Đang xử lý 10 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 10 (100.0%)
Đã xử lý 918 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 918 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 870 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 880 hồ sơ
Đang xử lý 10 (0%)
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 10 (100.0%)
Đã xử lý 870 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 870 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 362 hồ sơ
Tồn kỳ trước 10 hồ sơ
Cần xử lý 372 hồ sơ
Đang xử lý 44 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 44 (100.0%)
Đã xử lý 328 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 328 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 100.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai