THÁNG 3
Đã tiếp nhận 272 hồ sơ
Tồn kỳ trước 757 hồ sơ
Cần xử lý 1029 hồ sơ
Đang xử lý 797 hồ sơ
   Trễ 228 (28.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 569 (71.4%)
Đã xử lý 232 hồ sơ
   Trễ 6 (2.6%)
   Sớm 226 (97.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 247 hồ sơ
Tồn kỳ trước 797 hồ sơ
Cần xử lý 1044 hồ sơ
Đang xử lý 858 hồ sơ
   Trễ 232 (27.0%)
   Sắp trễ 2 (0.2%)
   Chưa đến 624 (72.7%)
Đã xử lý 186 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 186 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 22.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 77.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 148 hồ sơ
Tồn kỳ trước 858 hồ sơ
Cần xử lý 1006 hồ sơ
Đang xử lý 982 hồ sơ
   Trễ 232 (23.6%)
   Sắp trễ 7 (0.7%)
   Chưa đến 743 (75.7%)
Đã xử lý 24 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 24 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai