THÁNG 3
Đã tiếp nhận 165 hồ sơ
Tồn kỳ trước 88 hồ sơ
Cần xử lý 253 hồ sơ
Đang xử lý 106 hồ sơ
   Trễ 7 (6.6%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 99 (93.4%)
Đã xử lý 147 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 147 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 2.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 194 hồ sơ
Tồn kỳ trước 106 hồ sơ
Cần xử lý 300 hồ sơ
Đang xử lý 136 hồ sơ
   Trễ 14 (10.3%)
   Sắp trễ 3 (2.2%)
   Chưa đến 119 (87.5%)
Đã xử lý 164 hồ sơ
   Trễ 17 (10.4%)
   Sớm 147 (89.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 10.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 89.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 91 hồ sơ
Tồn kỳ trước 136 hồ sơ
Cần xử lý 227 hồ sơ
Đang xử lý 187 hồ sơ
   Trễ 14 (7.5%)
   Sắp trễ 9 (4.8%)
   Chưa đến 164 (87.7%)
Đã xử lý 40 hồ sơ
   Trễ 1 (2.5%)
   Sớm 39 (97.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.4%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai