THÁNG 4
Đã tiếp nhận 117 hồ sơ
Tồn kỳ trước 57 hồ sơ
Cần xử lý 174 hồ sơ
Đang xử lý 63 hồ sơ
   Trễ 6 (9.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 57 (90.5%)
Đã xử lý 111 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 111 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 160 hồ sơ
Tồn kỳ trước 63 hồ sơ
Cần xử lý 223 hồ sơ
Đang xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 6 (7.7%)
   Sắp trễ 1 (1.3%)
   Chưa đến 71 (91.0%)
Đã xử lý 145 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sớm 144 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.9%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 121 hồ sơ
Tồn kỳ trước 78 hồ sơ
Cần xử lý 199 hồ sơ
Đang xử lý 119 hồ sơ
   Trễ 6 (5.0%)
   Sắp trễ 2 (1.7%)
   Chưa đến 111 (93.3%)
Đã xử lý 80 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 80 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 97.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai