THÁNG 3
Đã tiếp nhận 274 hồ sơ
Tồn kỳ trước 165 hồ sơ
Cần xử lý 439 hồ sơ
Đang xử lý 199 hồ sơ
   Trễ 93 (46.7%)
   Sắp trễ 1 (0.5%)
   Chưa đến 105 (52.8%)
Đã xử lý 240 hồ sơ
   Trễ 9 (3.8%)
   Sớm 231 (96.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 23.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 76.8%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 206 hồ sơ
Tồn kỳ trước 199 hồ sơ
Cần xử lý 405 hồ sơ
Đang xử lý 227 hồ sơ
   Trễ 98 (43.2%)
   Sắp trễ 1 (0.4%)
   Chưa đến 128 (56.4%)
Đã xử lý 178 hồ sơ
   Trễ 7 (3.9%)
   Sớm 171 (96.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 25.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 74.1%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 78 hồ sơ
Tồn kỳ trước 227 hồ sơ
Cần xử lý 305 hồ sơ
Đang xử lý 246 hồ sơ
   Trễ 98 (39.8%)
   Sắp trễ 1 (0.4%)
   Chưa đến 147 (59.8%)
Đã xử lý 59 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 59 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 32.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 67.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai