THÁNG 3
Đã tiếp nhận 232 hồ sơ
Tồn kỳ trước 28 hồ sơ
Cần xử lý 260 hồ sơ
Đang xử lý 60 hồ sơ
   Trễ 10 (16.7%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 50 (83.3%)
Đã xử lý 200 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 200 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.8%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.2%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 177 hồ sơ
Tồn kỳ trước 60 hồ sơ
Cần xử lý 237 hồ sơ
Đang xử lý 123 hồ sơ
   Trễ 13 (10.6%)
   Sắp trễ 2 (1.6%)
   Chưa đến 108 (87.8%)
Đã xử lý 114 hồ sơ
   Trễ 1 (0.9%)
   Sớm 113 (99.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.1%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 79 hồ sơ
Tồn kỳ trước 123 hồ sơ
Cần xử lý 202 hồ sơ
Đang xử lý 181 hồ sơ
   Trễ 13 (7.2%)
   Sắp trễ 2 (1.1%)
   Chưa đến 166 (91.7%)
Đã xử lý 21 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 21 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai