THÁNG 3
Đã tiếp nhận 159 hồ sơ
Tồn kỳ trước 351 hồ sơ
Cần xử lý 510 hồ sơ
Đang xử lý 371 hồ sơ
   Trễ 58 (15.6%)
   Sắp trễ 8 (2.2%)
   Chưa đến 305 (82.2%)
Đã xử lý 139 hồ sơ
   Trễ 1 (0.7%)
   Sớm 138 (99.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 11.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 88.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 114 hồ sơ
Tồn kỳ trước 371 hồ sơ
Cần xử lý 485 hồ sơ
Đang xử lý 398 hồ sơ
   Trễ 65 (16.3%)
   Sắp trễ 16 (4.0%)
   Chưa đến 317 (79.6%)
Đã xử lý 87 hồ sơ
   Trễ 3 (3.4%)
   Sớm 84 (96.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 14.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 86.0%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 25 hồ sơ
Tồn kỳ trước 398 hồ sơ
Cần xử lý 423 hồ sơ
Đang xử lý 406 hồ sơ
   Trễ 65 (16.0%)
   Sắp trễ 16 (3.9%)
   Chưa đến 325 (80.0%)
Đã xử lý 17 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 17 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 15.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 84.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai