THÁNG 3
Đã tiếp nhận 133 hồ sơ
Tồn kỳ trước 173 hồ sơ
Cần xử lý 306 hồ sơ
Đang xử lý 197 hồ sơ
   Trễ 100 (50.8%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 97 (49.2%)
Đã xử lý 109 hồ sơ
   Trễ 1 (0.9%)
   Sớm 108 (99.1%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 33.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 67.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 82 hồ sơ
Tồn kỳ trước 197 hồ sơ
Cần xử lý 279 hồ sơ
Đang xử lý 223 hồ sơ
   Trễ 107 (48.0%)
   Sắp trễ 2 (0.9%)
   Chưa đến 114 (51.1%)
Đã xử lý 56 hồ sơ
   Trễ 3 (5.4%)
   Sớm 53 (94.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 39.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 60.6%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 58 hồ sơ
Tồn kỳ trước 223 hồ sơ
Cần xử lý 281 hồ sơ
Đang xử lý 251 hồ sơ
   Trễ 107 (42.6%)
   Sắp trễ 6 (2.4%)
   Chưa đến 138 (55.0%)
Đã xử lý 30 hồ sơ
   Trễ 1 (3.3%)
   Sớm 29 (96.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 38.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 61.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai