THÁNG 4
Đã tiếp nhận 181 hồ sơ
Tồn kỳ trước 80 hồ sơ
Cần xử lý 261 hồ sơ
Đang xử lý 111 hồ sơ
   Trễ 45 (40.5%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 66 (59.5%)
Đã xử lý 150 hồ sơ
   Trễ 10 (6.7%)
   Sớm 140 (93.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.9%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 214 hồ sơ
Tồn kỳ trước 111 hồ sơ
Cần xử lý 325 hồ sơ
Đang xử lý 146 hồ sơ
   Trễ 52 (35.6%)
   Sắp trễ 9 (6.2%)
   Chưa đến 85 (58.2%)
Đã xử lý 179 hồ sơ
   Trễ 1 (0.6%)
   Sớm 178 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 16.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 83.7%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 106 hồ sơ
Tồn kỳ trước 146 hồ sơ
Cần xử lý 252 hồ sơ
Đang xử lý 198 hồ sơ
   Trễ 54 (27.3%)
   Sắp trễ 15 (7.6%)
   Chưa đến 129 (65.2%)
Đã xử lý 54 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 54 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 21.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 78.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai