THÁNG 3
Đã tiếp nhận 4165 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 4171 hồ sơ
Đang xử lý 9 hồ sơ
   Trễ 3 (33.3%)
   Sắp trễ 3 (33.3%)
   Chưa đến 3 (33.3%)
Đã xử lý 4162 hồ sơ
   Trễ 1 (0.0%)
   Sớm 4161 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 3652 hồ sơ
Tồn kỳ trước 9 hồ sơ
Cần xử lý 3661 hồ sơ
Đang xử lý 217 hồ sơ
   Trễ 4 (1.8%)
   Sắp trễ 17 (7.8%)
   Chưa đến 196 (90.3%)
Đã xử lý 3444 hồ sơ
   Trễ 1 (0.0%)
   Sớm 3443 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.9%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 1888 hồ sơ
Tồn kỳ trước 217 hồ sơ
Cần xử lý 2105 hồ sơ
Đang xử lý 807 hồ sơ
   Trễ 4 (0.5%)
   Sắp trễ 29 (3.6%)
   Chưa đến 774 (95.9%)
Đã xử lý 1298 hồ sơ
   Trễ 5 (0.4%)
   Sớm 1293 (99.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 0.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 99.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai