THÁNG 3
Đã tiếp nhận 172 hồ sơ
Tồn kỳ trước 1 hồ sơ
Cần xử lý 173 hồ sơ
Đang xử lý 2 hồ sơ
   Trễ 2 (100.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 0 (0.0%)
Đã xử lý 171 hồ sơ
   Trễ 1 (0.6%)
   Sớm 170 (99.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 1.7%
Tỉ lệ Đ.Hạn 98.3%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 131 hồ sơ
Tồn kỳ trước 2 hồ sơ
Cần xử lý 133 hồ sơ
Đang xử lý 6 hồ sơ
   Trễ 3 (50.0%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 3 (50.0%)
Đã xử lý 127 hồ sơ
   Trễ 3 (2.4%)
   Sớm 124 (97.6%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 4.5%
Tỉ lệ Đ.Hạn 95.5%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 73 hồ sơ
Tồn kỳ trước 6 hồ sơ
Cần xử lý 79 hồ sơ
Đang xử lý 41 hồ sơ
   Trễ 3 (7.3%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 38 (92.7%)
Đã xử lý 38 hồ sơ
   Trễ 1 (2.6%)
   Sớm 37 (97.4%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.9%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai