THÁNG 3
Đã tiếp nhận 315 hồ sơ
Tồn kỳ trước 54 hồ sơ
Cần xử lý 369 hồ sơ
Đang xử lý 78 hồ sơ
   Trễ 11 (14.1%)
   Sắp trễ 0 (0.0%)
   Chưa đến 67 (85.9%)
Đã xử lý 291 hồ sơ
   Trễ 11 (3.8%)
   Sớm 280 (96.2%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.0%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 214 hồ sơ
Tồn kỳ trước 78 hồ sơ
Cần xử lý 292 hồ sơ
Đang xử lý 142 hồ sơ
   Trễ 15 (10.6%)
   Sắp trễ 2 (1.4%)
   Chưa đến 125 (88.0%)
Đã xử lý 150 hồ sơ
   Trễ 8 (5.3%)
   Sớm 142 (94.7%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 7.9%
Tỉ lệ Đ.Hạn 92.1%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 131 hồ sơ
Tồn kỳ trước 142 hồ sơ
Cần xử lý 273 hồ sơ
Đang xử lý 207 hồ sơ
   Trễ 15 (7.2%)
   Sắp trễ 6 (2.9%)
   Chưa đến 186 (89.9%)
Đã xử lý 66 hồ sơ
   Trễ 2 (3.0%)
   Sớm 64 (97.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 93.8%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai