THÁNG 3
Đã tiếp nhận 245 hồ sơ
Tồn kỳ trước 502 hồ sơ
Cần xử lý 747 hồ sơ
Đang xử lý 592 hồ sơ
   Trễ 27 (4.6%)
   Sắp trễ 10 (1.7%)
   Chưa đến 555 (93.8%)
Đã xử lý 155 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 155 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 3.6%
Tỉ lệ Đ.Hạn 96.4%
THÁNG 4
Đã tiếp nhận 247 hồ sơ
Tồn kỳ trước 592 hồ sơ
Cần xử lý 839 hồ sơ
Đang xử lý 697 hồ sơ
   Trễ 32 (4.6%)
   Sắp trễ 14 (2.0%)
   Chưa đến 651 (93.4%)
Đã xử lý 142 hồ sơ
   Trễ 12 (8.5%)
   Sớm 130 (91.5%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 5.2%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.8%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 171 hồ sơ
Tồn kỳ trước 697 hồ sơ
Cần xử lý 868 hồ sơ
Đang xử lý 810 hồ sơ
   Trễ 51 (6.3%)
   Sắp trễ 17 (2.1%)
   Chưa đến 742 (91.6%)
Đã xử lý 58 hồ sơ
   Trễ 1 (1.7%)
   Sớm 57 (98.3%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 6.0%
Tỉ lệ Đ.Hạn 94.0%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai