THÁNG 4
Đã tiếp nhận 158 hồ sơ
Tồn kỳ trước 84 hồ sơ
Cần xử lý 242 hồ sơ
Đang xử lý 105 hồ sơ
   Trễ 58 (55.2%)
   Sắp trễ 5 (4.8%)
   Chưa đến 42 (40.0%)
Đã xử lý 137 hồ sơ
   Trễ 25 (18.2%)
   Sớm 112 (81.8%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 34.3%
Tỉ lệ Đ.Hạn 65.7%
THÁNG 5
Đã tiếp nhận 94 hồ sơ
Tồn kỳ trước 105 hồ sơ
Cần xử lý 199 hồ sơ
Đang xử lý 117 hồ sơ
   Trễ 58 (49.6%)
   Sắp trễ 6 (5.1%)
   Chưa đến 53 (45.3%)
Đã xử lý 82 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 82 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 29.1%
Tỉ lệ Đ.Hạn 70.9%
THÁNG 6
Đã tiếp nhận 87 hồ sơ
Tồn kỳ trước 117 hồ sơ
Cần xử lý 204 hồ sơ
Đang xử lý 153 hồ sơ
   Trễ 58 (37.9%)
   Sắp trễ 9 (5.9%)
   Chưa đến 86 (56.2%)
Đã xử lý 51 hồ sơ
   Trễ 0 (0.0%)
   Sớm 51 (100.0%)
   Chưa nhận 0
Tỉ lệ T.Hạn 28.4%
Tỉ lệ Đ.Hạn 71.6%
Xem tất cả

HUYỆN, THỊ THÀNH

hệ thống tổng hợp thông tin một cửa tỉnh gia lai